Genesis OPC Explorer 3.0

Genesis OPC Explorer 3.0

TGMDev – 6,7MB – Freeware – Windows
Genesis OPC Explorer 3.0 is a Free OPC Client for connection to OPC Servers and data acquisition.
Main Features:
1. Connection (Connect to any OPC Server,Addition, Change and Removal of OPC Group,Addition, Change and Removal of OPC Items, Handling OPCServer Request for Shutdown)
2. Data Acquisition rate down to 50 ms. Up to 256 acquired data and 256 calculated data
3. Data Acquisition (Continuous and Time-Controlled Acq,Save Data to Local SQLIte Database, backup to csv files, copy to Clipboard) and Display (with coloured status: normal, interpolated, bad quality). Calculated data from acquired data (using custom formula and numerous build-in functions)
4. Data Charting (Two Vertical Axis,Custom chart: pen selection, pen color, axis selection, axis range,..,Save chart as Image File (jpg, gid,png, ..) and to Clipboard).
5 Loading Project Data from Previous Acqusition session (from project data stored in a local SQLite database)
6. Project Data display (with status colours)
7. Project Data Charting

Tổng quan

Genesis OPC Explorer là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi TGMDev.

Phiên bản mới nhất của Genesis OPC Explorer là 3.0, phát hành vào ngày 17/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/09/2018.

Genesis OPC Explorer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,7MB.

Genesis OPC Explorer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Genesis OPC Explorer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản